Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim - dodatkowa rekrutacja23.02.2018

Zapraszamy do udziału w dodatkowej rekrutacji dwóch uczestników projektu "Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim" realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. W rekrutacji mogą wziąć udział osoby po 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane w Urzędzie Pracy lub niezarejestrowane) z terenu woj. lubelskiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą.

 

TERMIN REKRUTACJI (składania dokumentów) - 7 MARCA 2017 r. 

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Oosoby powyżej 30 r. życia bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo) znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,tj.:

- osoby 50+,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- długotrwale bezrobotni

- osoby o niskich kwalifikacjach,

Wśród uczestników projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z WYŻEJ WYMIENIONYCH grup.

Projekt obejmuje osoby z obszaru  Województwa Lubelskiego.

 

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

 

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

1. Zajęcia szkoleniowe:

a) dla osób z podstawowym poziomem wiedzy -42h

b) dla osób ze średniozaawansowanym poziomem wiedzy- 30h

2. Doradztwo grupowe i indywidualne:   

​a). dla osób z podstawowym poziomem wiedzy- 14h

b). dla osób ze średniozaawansowanym poziomem wiedzy- 12h

2. PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W POSTACI DOTACJI BEZZWROTNYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – DO 23 000,00 ZŁ,

3. WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE – DO 1 850,00 ZŁ PRZEZ OKRES 12 M-CY

PLIKI DO POBRANIA :

1. Regulamin rekrutacji uczestników

2. Formularz rekrutacyjny

3. Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczącego I etapu rekrutacji

3a. Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczącego II etapu rekrutacji

4. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

5. Biznesplan

5a. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego

6. Karta oceny biznesplanu

7. Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu

8. Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu


Współpraca z VCC FOUNDATION30.01.2018

 

 

  

 

 

            Jednym z najważniejszych elementów europejskiej polityki edukacyjnej na najbliższe lata jest wdrożenie we wszystkich krajach członkowskich strategii uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning), wypracowanie jednolitych narzędzi do porównywania kwalifikacji oraz położenie nacisku na formalne, pozaformalne i nieformalne kształcenie zawodowe.

 

Vocational Competence Certificate (VCC) to system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Pozostaje w zgodzie z krajowymi i europejskimi standardami i wytycznymi w zakresie kształcenia zawodowego i potwierdzania kwalifikacji, w szczególności z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

 

W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu - New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy - Select Competences.

 

Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.vccsystem.eu.

 


PODPISANIE UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO26.09.2017

W związku z procedurą podpisania umowy o udzieleniu wsparcia finansowego w ramach projektu Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim informujemy, że w celu podpisania umowy należy dostarczyć do SOLVA S.C. (Lublin, ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin) następujące dokumenty:

dokument poświadczający rozpoczęcie działalności gospodarczej (wpis do CEIDG); DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NIE POWINNA BYĆ WCZEŚNIEJSZA NIŻ 01.10.2017 R.

oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (do pobrania); W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

kopia umowy rachunku bankowego (konto bankowe powinno zostać założone na nowopowstałą firmę, a nie na osobę fizyczną);

oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych (do pobrania);

oświadczenie Beneficjenta pomocy o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi (do pobrania);

oświadczenie małżonka / oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (do pobrania);

Najpóźniej w dniu podpisania umów należy rózwnież dostarczyć wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do pobrania).

Po weryfikacji dokumentów potwierdzających założenie działalności gospodarczej  zostaną Państwo umówieni na podpisanie umowy i weksla.

Skany ww. dokumentów można przesłać drogą mailową na adres: dotacje@solva.pl w celu sprawdzenia i sporządzenia na ich podstawie umowy o udzielenie wsparcia finansowego. W tytule maila proszę wpisywąc imię i nazwisko.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy należy przedłożyć dokumenty w wersji papierowej.

Prosimy o przesłanie/dostarczenie ww. dokumentów do 10 października 2017 r. 


‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›