Rekrutacja do projektu „Lublin – rewitalizacja” 31.08.2018

 

Solva S.C. I. Samodulski, T. Kisiel

wraz z Partnerem projektu Drexpol Konsulting sp. z o.o.

zapraszają do udziału w projekcie

Lublin-rewitalizacja”

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne,
Działanie 11.1. Aktywne włączenie
nr umowy RPLU.11.01.00-06-0124/17-00

 

 

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 100 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mających status osoby pozostającej bez zatrudnienia, w wieku 18-65 lat z obszaru terenu 17 gmin województwa lubelskiego objętych działaniami rewitalizacji: Gmina Miasto Lublin, Świdnik, Łęczna, Poniatowa, Opole Lubelskie, Miasto Kraśnik, Gmina Kraśnik, Wilkołaz, Urzędów, Miasto Krasnystaw, Izbica, Gorzków, Łopiennik, Fajsławice, Siennica Różana, Bełżyce, m. Chełm (zamieszkałych na tym terenie w rozumieniu KC), objętego działaniami rewitalizacji poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji obejm. m.in. identyfikację potrzeb, IPD, doradztwo psychol., szkolenia, pośrednictwo pracy i staże oraz podjęcie zatrudnienia przez 22 UP do 31.05.2020r.

 

 

Planowane efekty:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 85 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 22 osoby

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 13 osób

 

Wartość projektu: 1 664 238,48 zł

Dofinansowanie projektu: 1 581 026,48 zł

Wkład UE: 1 414 602,70 zł

 

 

TERMIN NABORU (składania dokumentów):

31.12.2019 r.

W przypadku przesłania dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą decyduje data wpływu.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro projektu „Lublin - rewitalizacja”

ul. Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

 

FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić elektronicznie lub odręcznie i złożyć w wersji papierowej osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą. Dokumenty rekrutacyjne są również dostępne w Biurze projektu.

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Formularz rekrutacyjny

2. Regulamin rekrutacji uczestników

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-55 lat, wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020) tj:    

a)            osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej

b)           osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

c)            osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych

d)           osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości

e)           osób przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii

f)            osób z niepełnosprawnością

g)            osób z rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością

h)           osób niesamodzielnych

i)             osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań

j)             osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 

Zgodnie z założeniami projektu pierwszeństwo w udziale w projekcie mają:

 

-osoby pozostające bez zatrudnienia i osoby bezrobotne

-kobiety

-osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego

-rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnościami

-osoby lub rodziny korzystające z POPŻ 2014-2020

-osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

-osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi.

 

Szczegółowe informacje nt. osób, które mogą wziąć udział w projekcie, znajdują się  w Regulaminie projektu. Zachęcamy do zapoznania się.

 

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na obszarach rewitalizacji 17 gmin województwa lubelskiego objętych działaniami rewitalizacji: Gmina Miasto Lublin, Świdnik, Łęczna, Poniatowa, Opole Lubelskie, Miasto Kraśnik, Gmina Kraśnik, Wilkołaz, Urzędów, Miasto Krasnystaw, Izbica, Gorzków, Łopiennik, Fajsławice, Siennica Różana, Bełżyce, m. Chełm.

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

- DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE w wymiarze 4 godz./osoba

- DIAGNOZĘ POTRZEB, UTWORZENIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (IPD) I PORADNICTWO ZAWODOWE w wymiarze 4 godz./osoba

 

- SZKOLENIA ZAWODOWE (1 do wyboru) spośród następujących:

1. BLOK SZKOLENIOWY: Operator BSP + wykwalifikowany pracownik ochrony (277h):

1.1 Operator BSP – 32 godz.

1.2. Wykwalifikowany pracownik ochrony  - 245 godz.

2. BLOK SZKOLENIOWY: Bezpieczny łańcuch dostaw (BŁD) + Kurs na prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną do przewozu rzeczy (222 godz.):

2.1. Bezpieczny łańcuch dostaw (BŁD) – 32 godz.

2.2. Kurs na prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną do przewozu rzeczy – 190 godz.

3. Grafika komputerowa (120 godz.)

4. Pracownik kancelaryjny (120 godz.)

5. Opiekun/ka dziecięca (120 godz.)

 

Każdy uczestnik/uczestniczka projektu podczas szkolenia otrzyma:

  1. stypendia szkoleniowe,
  2. niezbędne materiały dydaktyczne,
  3. wyżywienie,
  4. zwrot kosztów dojazdu.

 

- STAŻE ZAWODOWE 3-MIESIĘCZNE

- INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY w wymiarze 4 godz./osoba

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.06.2018 r. – 31.05.2020 r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Perspektywiczne kwalifikacje zawodowe – gwarancja trwałości zatrudnienia”16.08.2018

 

SOLVA S.C. I. Samodulski T. Kisiel zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 80 Uczestników/ Uczestniczek projektu „Perspektywiczne kwalifikacje zawodowe – gwarancja trwałości zatrudnienia”, nr projektu RPLU.10.02.00-06-0054/17. 

Termin składania ofert mija 24 sierpnia 2018r. Szczegóły w załącznikach.

Formularz ofertowy_1_na dor.zawodowe

Rozeznanie rynku_1_na dor.zawodowe


„Perspektywiczne kwalifikacje zawodowe – gwarancja trwałości zatrudnienia”16.08.2018

SOLVA S.C. I. Samodulski T. Kisiel zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla 80 Uczestników/ Uczestniczek projektu „Perspektywiczne kwalifikacje zawodowe – gwarancja trwałości zatrudnienia”, nr projektu RPLU.10.02.00-06-0054/17.

Termin składania ofert mija 24 sierpnia 2018r.

 

Szczegóły w załącznikach: 

Formularz ofertowy_2_na pośrednictwo pracy

Rozeznanie rynku_2_na pośrednictwo pracy


 < 1 2 3 4 5 >  Last ›