Rozeznanie rynku nr WKZ-II/BHP/201920.05.2019

Rozeznanie rynku nr WKZ-II/BHP/2019

dotyczące przeprowadzenia

SZKOLENIA BHP DLA 245 UCZESTNIKÓW STAŻY ZAWODOWYCH

w ramach realizacji projektu „Wachlarz kompetencji zawodowych – II edycja”

nr RPLU.12.04.0-06-0041/17

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja oraz przeprowadzenie Szkolenia BHP dla 250 uczestników staży zawodowych w ramach projektu „Wachlarz kompetencji zawodowych” dla 245 Uczestników/Uczestniczek projektu „Wachlarz kompetencji zawodowych” we wskazanym zakresie:

a) Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń z zakresu BHP dla uczniów szkół:

                - Technikum nr 1 w ZSP nr 1 w Zamościu ul. Waleriana Łukasińskiego 8, 22-400 Zamość – 110 uczestników w terminie do 19.06.2018r.

                - Technikum nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3  w ZSP nr 2  w Zamościu ul. Jana Zamoyskiego 62, 22-400 Zamość  – 12 uczestników w terminie do 19.06.2019r.

               

- dalsza cześć uczestników staży zostanie przeszkolona do końca 06.2020.

 

Złożenie oferty polega na dostarczeniu podpisanego formularza cenowego (stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego rozeznania rynku) w terminie do 28.05.2019 r. do godz. 8.30 w jeden
z następujących sposobów:

a) osobiście do siedziby Zamawiającego: SOLVA Sp z o.o., ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin, biuro czynne w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00 lub

b) przesłać pocztą na ww. wskazany adres (pod uwagę brana będzie data wpływu) lub dostarczyć osobiście.

 

Szczegóły w załączniku - ROZEZNANIE RYNKU


Rozeznanie rynku "Lublin - rewitalizacja"22.03.2019

​SOLVA Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie egzaminów VCC lub równoważnych dla 60 Uczestników/ Uczestniczek projektu "Lublin - rewitalizacja", nr projektu RPLU.11.01.00-06-0124/17.

 

Termin składania ofert mija 29 marca 2019 r., szczegóły w załącznikach:

Rozeznanie rynku_2_egzaminy VCC lub równoważne

Formularz ofertowy_RR_2_egzaminy VCC lub równoważne


Rekrutacja do projektu „Lublin – rewitalizacja” 30.11.2018

Przypominamy o trwającej rekrutacji do projektu „Lublin – rewitalizacja”. Bardzo miło nam poinformować, iż obszar realizacji projektu został rozszerzony o teren rewitalizowany miasta Chełm.

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie do zgłaszania się do Biura Projektu na ul. Turystyczną 44 (III piętro) w Lublinie – osobiście bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 81 52 44 471.

Więcej o projekcie w zakładce „Projekty”.

Formularz rekrutacyjny

Regulamin projektu

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Projekt „Lublin-rewitalizacja” realizowany jest przez
 Solva S.C. I. Samodulski, T. Kisiel w partnerstwie z firmą Drexpol Konsulting sp. z o.o.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.1. Aktywne włączenie, nr umowy RPLU.11.01.00-06-0124/17-00


 1 2 3 >  Last ›