Wesołych Świąt22.12.2017

   


PODPISANIE UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO26.09.2017

W związku z procedurą podpisania umowy o udzieleniu wsparcia finansowego w ramach projektu Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim informujemy, że w celu podpisania umowy należy dostarczyć do SOLVA S.C. (Lublin, ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin) następujące dokumenty:

dokument poświadczający rozpoczęcie działalności gospodarczej (wpis do CEIDG); DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NIE POWINNA BYĆ WCZEŚNIEJSZA NIŻ 01.10.2017 R.

oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (do pobrania); W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

kopia umowy rachunku bankowego (konto bankowe powinno zostać założone na nowopowstałą firmę, a nie na osobę fizyczną);

oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych (do pobrania);

oświadczenie Beneficjenta pomocy o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi (do pobrania);

oświadczenie małżonka / oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (do pobrania);

Najpóźniej w dniu podpisania umów należy rózwnież dostarczyć wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do pobrania).

Po weryfikacji dokumentów potwierdzających założenie działalności gospodarczej  zostaną Państwo umówieni na podpisanie umowy i weksla.

Skany ww. dokumentów można przesłać drogą mailową na adres: dotacje@solva.pl w celu sprawdzenia i sporządzenia na ich podstawie umowy o udzielenie wsparcia finansowego. W tytule maila proszę wpisywąc imię i nazwisko.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy należy przedłożyć dokumenty w wersji papierowej.

Prosimy o przesłanie/dostarczenie ww. dokumentów do 10 października 2017 r. 


LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ21.09.2017

 

W związku z zakończeniem oceny przez Komisję Oceny Wniosków publikujemy listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Lista rankingowa (do pobrania)

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wpłynęło 50 wniosków. 

W wyniku oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków 50 wniosków zostało zakwalifikowanych do przyznania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (jednorazowej dotacji) oraz udzielenia wsparcia pomostowego finansowego.

O wynikach oceny oraz formalnościach związanych z podpisaniem umowy zostaną Państwo również powiadomieni indywidulanie.

 

 


 1 2 3 >