Integracja międzypokoleniowa28.11.2022

Zadanie pn. „Integracja międzypokoleniowa”, realizowane przez SOLVA Sp. z o.o. z programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2022/DPI/3106 z dnia 25.11.2022 r.

Celem projektu jest budowanie więzi społecznych, rozwijanie współpracy międzypokoleniowej budowanie społeczeństwa wiedzy a także promocja społeczeństwa doceniającego wartości i zasoby każdej generacji poprzez organizację cyklu wydarzeń skierowanych do uczniów szkół podstawowych, średnich, członków cechów rzemieślniczych, przedsiębiorców, samorządowców.

Dodatkowo w ramach dotacji sfinansowana zostanie ilustrowana książka "Detektyw Piotruś na tropie rzemieślniczych zagadek językowych". W publikacji w sposób przystępny dla dzieci opisane zostaną związki frazeologiczne związane z rzemiosłem, ich pochodzenie i rola, jaką spełniają w języku. Książeczka będzie przeznaczona dla starszych grup przedszkolnych i klas I- III szkoły podstawowej.

Wartość dofinansowanie: 116 100,00 zł

Zadanie pn. „Integracja międzypokoleniowa”, realizowane w ramach programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”, płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki


DWA KROKI DO AKTYWNOŚĆI10.10.2022

Projekt "Dwa kroki do aktywności" jest realizowany przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w partnerstwie z SOLVA Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Celem głównym projektu jest wzrost do 11.2022 r. aktywności społecznej oraz szans na zatrudnienie u 54 osób (32 Kobiet i 22 Mężczyzn) spośród 60 osób (36 Kobiet i 24 Mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 12 osób (7 Kobiet i 5 Mężczyzn) OzN oraz 48 osób (29 Kobiet i 19 Mężczyzn) biernych zawodowo, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących tereny wiejskie objęte programem rewitalizacji województwa Lubelskiego.

Szczególnie zapraszamy:

  • Kobiety
  • Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
  • Osoby z niepełnosprawnością (w tym z zaburzeniami psychicznymi) o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
  • Osoby z terenów wiejskich objętych obszarem rewitalizacji województwa Lubelskiego

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Teren realizacji projektu: tereny objęte programem rewitalizacji gmin wiejskich: Międzyrzec Podlaski (gmina miejska i gmina wiejska), Biała Podlaska, Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Piszczac, Sławatycze, Wisznice, Dubienka, Leśniowice, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, Głusk, Jabłonna, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wysokie, Milejów, Spiczyn, Adamów, Komarów-Osada, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Końskowola, Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Ulan-Majorat, Krynice, Lubycza Królewska, Rachanie, Telatyn, Rybczewice, Mełgiew, tereny objęte programem rewitalizacji miast w gminach wiejskich: Międzyrzec Podlaski, Terespol (gmina wiejska); tereny objęte programem rewitalizacji gmin miejsko-wiejskich: Bełżyce, Łęczna (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Piaski (miasto w gminie miejsko-wiejskiej); tereny objęte programem rewitalizacji gmin miejskich: Lublin, Chełm, Biała Podlaska, Zamość, Świdnik.

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 36 osób
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 17 osób
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 13
  • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych w programie – 12 osób
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 60 osób

Plakat promocyjny projektu do pobrania tutaj
Plakat unijny projektu do pobrania tutaj

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Wartość projektu: 1 005 831,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 854 956,35 zł


OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRACY BIURA13.03.2020

Szanowni Państwo,

 

 

W związku z zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju oraz szybkim tempie rozprzestrzeniania się wirusa podjęliśmy decyzję o braku możliwości wizyt w biurze firmy SOLVA.

 

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku,

FIRMA SOLVA


Rozeznanie rynku nr WKZ-II/BHP/201920.05.2019

Rozeznanie rynku nr WKZ-II/BHP/2019

dotyczące przeprowadzenia

SZKOLENIA BHP DLA 245 UCZESTNIKÓW STAŻY ZAWODOWYCH

w ramach realizacji projektu „Wachlarz kompetencji zawodowych – II edycja”

nr RPLU.12.04.0-06-0041/17

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja oraz przeprowadzenie Szkolenia BHP dla 250 uczestników staży zawodowych w ramach projektu „Wachlarz kompetencji zawodowych” dla 245 Uczestników/Uczestniczek projektu „Wachlarz kompetencji zawodowych” we wskazanym zakresie:

a) Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń z zakresu BHP dla uczniów szkół:

                - Technikum nr 1 w ZSP nr 1 w Zamościu ul. Waleriana Łukasińskiego 8, 22-400 Zamość – 110 uczestników w terminie do 19.06.2018r.

                - Technikum nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3  w ZSP nr 2  w Zamościu ul. Jana Zamoyskiego 62, 22-400 Zamość  – 12 uczestników w terminie do 19.06.2019r.

               

- dalsza cześć uczestników staży zostanie przeszkolona do końca 06.2020.

 

Złożenie oferty polega na dostarczeniu podpisanego formularza cenowego (stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego rozeznania rynku) w terminie do 28.05.2019 r. do godz. 8.30 w jeden
z następujących sposobów:

a) osobiście do siedziby Zamawiającego: SOLVA Sp z o.o., ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin, biuro czynne w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00 lub

b) przesłać pocztą na ww. wskazany adres (pod uwagę brana będzie data wpływu) lub dostarczyć osobiście.

 

Szczegóły w załączniku - ROZEZNANIE RYNKU


Rozeznanie rynku "Lublin - rewitalizacja"22.03.2019

​SOLVA Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie egzaminów VCC lub równoważnych dla 60 Uczestników/ Uczestniczek projektu "Lublin - rewitalizacja", nr projektu RPLU.11.01.00-06-0124/17.

 

Termin składania ofert mija 29 marca 2019 r., szczegóły w załącznikach:

Rozeznanie rynku_2_egzaminy VCC lub równoważne

Formularz ofertowy_RR_2_egzaminy VCC lub równoważne


 1 2 3 >  Last ›