Rekrutacja do projektu „Perspektywiczne kwalifikacje zawodowe = gwarancja trwałości zatrudnienia” 14.09.2018

Solva S.C. I. Samodulski, T. Kisiel

zapraszają do udziału w projekcie

Perspektywiczne kwalifikacje zawodowe = gwarancja trwałości zatrudnienia”

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian,
Działanie 10.2. Programy typu outplacement
nr umowy RPLU.10.02.00-06-0054/17

 

TERMIN NABORU (składania dokumentów): 31.12.2018 r.

W przypadku przesłania dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą decyduje data wpływu. Okres rekrutacji może zostać wydłużony.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro projektu „Perspektywiczne kwalifikacje zawodowe = gwarancja trwałości zatrudnienia”

ul. Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

 

FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy wypełnić elektronicznie lub odręcznie i złożyć w wersji papierowej osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą. Dokumenty rekrutacyjne są również dostępne w Biurze projektu.

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej

3. Oświadczenie uczestnika dotyczące danych osobowych

4. Zaświadczenie pracodawcy

5. Regulamin projektu

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego, pracujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego i osób pozostających bez pracy, które zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa lubelskiego, w tym:

a)  pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

b)  osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

 

Szczegółowe informacje nt. osób, które mogą wziąć udział w projekcie, znajdują się  w Regulaminie projektu. Zachęcamy do zapoznania się.

 

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

Województwo lubelskie

 

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

 • DORADZTWO ZAWODOWE wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania
  w wymiarze 6 godz./osoba
 • INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY w wymiarze 6 godz./osoba
 • SZKOLENIA ZAWODOWE (1 do wyboru) spośród następujących:

a) Spawanie MAG/TIG (280 godz.)

b) Bezpieczny łańcuch dostaw  (BŁD) (30 godz.)

c) Szkolenie UAVO VLOS – operator bezzałogowego aparatu latającego (28 godz.)

d) Kierowca – prawo jazdy kat. D (80 godz.)+ kwalifikacja wstępna przyśpieszona przewozu osób (140 godz.)

 • 3-MIESIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE u pracodawców

 

Każdy uczestnik/uczestniczka projektu otrzyma:

 1. stypendium szkoleniowe,
 2. stypendium stażowe,
 3. niezbędne materiały dydaktyczne,
 4. wyżywienie podczas szkolenia,
 5. zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.05.2018 r. - 31.07.2019 r.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Perspektywiczne kwalifikacje zawodowe = gwarancja trwałości zatrudnienia06.09.2018

 

​SOLVA S.C. I. Samodulski T. Kisiel zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej dla 80 Uczestników/ Uczestniczek projektu "Perspektywiczne kwalifikacje zawodowe - gwarancja trwałości zatrudnienia", nr projektu RPLU.10.02.00-06-0054/17.

 

Termin składania ofert mija 14 września 2018 r. szczegóły w załącznikach:

Rozeznanie rynku_3_catering

Formularz ofertowy_3_catering


Rekrutacja do projektu „Lublin – rewitalizacja” 31.08.2018

 

Solva S.C. I. Samodulski, T. Kisiel

wraz z Partnerem projektu Drexpol Konsulting sp. z o.o.

zapraszają do udziału w projekcie

Lublin-rewitalizacja”

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne,
Działanie 11.1. Aktywne włączenie
nr umowy RPLU.11.01.00-06-0124/17-00

 

 

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 100 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mających status osoby pozostającej bez zatrudnienia, w wieku 18-65 lat z obszaru terenu 17 gmin województwa lubelskiego objętych działaniami rewitalizacji: Gmina Miasto Lublin, Świdnik, Łęczna, Poniatowa, Opole Lubelskie, Miasto Kraśnik, Gmina Kraśnik, Wilkołaz, Urzędów, Miasto Krasnystaw, Izbica, Gorzków, Łopiennik, Fajsławice, Siennica Różana, Bełżyce, m. Chełm (zamieszkałych na tym terenie w rozumieniu KC), objętego działaniami rewitalizacji poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji obejm. m.in. identyfikację potrzeb, IPD, doradztwo psychol., szkolenia, pośrednictwo pracy i staże oraz podjęcie zatrudnienia przez 22 UP do 31.05.2020r.

 

 

Planowane efekty:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 85 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 22 osoby

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 13 osób

 

Wartość projektu: 1 664 238,48 zł

Dofinansowanie projektu: 1 581 026,48 zł

Wkład UE: 1 414 602,70 zł

 

 

TERMIN NABORU (składania dokumentów):

31.12.2019 r.

W przypadku przesłania dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą decyduje data wpływu.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro projektu „Lublin - rewitalizacja”

ul. Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

 

FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić elektronicznie lub odręcznie i złożyć w wersji papierowej osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą. Dokumenty rekrutacyjne są również dostępne w Biurze projektu.

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Formularz rekrutacyjny

2. Regulamin rekrutacji uczestników

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-55 lat, wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020) tj:    

a)            osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej

b)           osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

c)            osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych

d)           osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości

e)           osób przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii

f)            osób z niepełnosprawnością

g)            osób z rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością

h)           osób niesamodzielnych

i)             osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań

j)             osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 

Zgodnie z założeniami projektu pierwszeństwo w udziale w projekcie mają:

 

-osoby pozostające bez zatrudnienia i osoby bezrobotne

-kobiety

-osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego

-rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnościami

-osoby lub rodziny korzystające z POPŻ 2014-2020

-osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

-osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi.

 

Szczegółowe informacje nt. osób, które mogą wziąć udział w projekcie, znajdują się  w Regulaminie projektu. Zachęcamy do zapoznania się.

 

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na obszarach rewitalizacji 17 gmin województwa lubelskiego objętych działaniami rewitalizacji: Gmina Miasto Lublin, Świdnik, Łęczna, Poniatowa, Opole Lubelskie, Miasto Kraśnik, Gmina Kraśnik, Wilkołaz, Urzędów, Miasto Krasnystaw, Izbica, Gorzków, Łopiennik, Fajsławice, Siennica Różana, Bełżyce, m. Chełm.

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

- DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE w wymiarze 4 godz./osoba

- DIAGNOZĘ POTRZEB, UTWORZENIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (IPD) I PORADNICTWO ZAWODOWE w wymiarze 4 godz./osoba

 

- SZKOLENIA ZAWODOWE (1 do wyboru) spośród następujących:

1. BLOK SZKOLENIOWY: Operator BSP + wykwalifikowany pracownik ochrony (277h):

1.1 Operator BSP – 32 godz.

1.2. Wykwalifikowany pracownik ochrony  - 245 godz.

2. BLOK SZKOLENIOWY: Bezpieczny łańcuch dostaw (BŁD) + Kurs na prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną do przewozu rzeczy (222 godz.):

2.1. Bezpieczny łańcuch dostaw (BŁD) – 32 godz.

2.2. Kurs na prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną do przewozu rzeczy – 190 godz.

3. Grafika komputerowa (120 godz.)

4. Pracownik kancelaryjny (120 godz.)

5. Opiekun/ka dziecięca (120 godz.)

 

Każdy uczestnik/uczestniczka projektu podczas szkolenia otrzyma:

 1. stypendia szkoleniowe,
 2. niezbędne materiały dydaktyczne,
 3. wyżywienie,
 4. zwrot kosztów dojazdu.

 

- STAŻE ZAWODOWE 3-MIESIĘCZNE

- INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY w wymiarze 4 godz./osoba

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.06.2018 r. – 31.05.2020 r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


 < 1 2 3 4 >  Last ›