Integracja międzypokoleniowa28.11.2022

Zadanie pn. „Integracja międzypokoleniowa”, realizowane przez SOLVA Sp. z o.o. z programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2022/DPI/3106 z dnia 25.11.2022 r.

Celem projektu jest budowanie więzi społecznych, rozwijanie współpracy międzypokoleniowej budowanie społeczeństwa wiedzy a także promocja społeczeństwa doceniającego wartości i zasoby każdej generacji poprzez organizację cyklu wydarzeń skierowanych do uczniów szkół podstawowych, średnich, członków cechów rzemieślniczych, przedsiębiorców, samorządowców.

Dodatkowo w ramach dotacji sfinansowana zostanie ilustrowana książka "Detektyw Piotruś na tropie rzemieślniczych zagadek językowych". W publikacji w sposób przystępny dla dzieci opisane zostaną związki frazeologiczne związane z rzemiosłem, ich pochodzenie i rola, jaką spełniają w języku. Książeczka będzie przeznaczona dla starszych grup przedszkolnych i klas I- III szkoły podstawowej.

Wartość dofinansowanie: 116 100,00 zł

Zadanie pn. „Integracja międzypokoleniowa”, realizowane w ramach programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”, płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki


DWA KROKI DO AKTYWNOŚĆI10.10.2022

Projekt "Dwa kroki do aktywności" jest realizowany przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w partnerstwie z SOLVA Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Celem głównym projektu jest wzrost do 11.2022 r. aktywności społecznej oraz szans na zatrudnienie u 54 osób (32 Kobiet i 22 Mężczyzn) spośród 60 osób (36 Kobiet i 24 Mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 12 osób (7 Kobiet i 5 Mężczyzn) OzN oraz 48 osób (29 Kobiet i 19 Mężczyzn) biernych zawodowo, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących tereny wiejskie objęte programem rewitalizacji województwa Lubelskiego.

Szczególnie zapraszamy:

  • Kobiety
  • Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
  • Osoby z niepełnosprawnością (w tym z zaburzeniami psychicznymi) o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
  • Osoby z terenów wiejskich objętych obszarem rewitalizacji województwa Lubelskiego

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Teren realizacji projektu: tereny objęte programem rewitalizacji gmin wiejskich: Międzyrzec Podlaski (gmina miejska i gmina wiejska), Biała Podlaska, Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Piszczac, Sławatycze, Wisznice, Dubienka, Leśniowice, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, Głusk, Jabłonna, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wysokie, Milejów, Spiczyn, Adamów, Komarów-Osada, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Końskowola, Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Ulan-Majorat, Krynice, Lubycza Królewska, Rachanie, Telatyn, Rybczewice, Mełgiew, tereny objęte programem rewitalizacji miast w gminach wiejskich: Międzyrzec Podlaski, Terespol (gmina wiejska); tereny objęte programem rewitalizacji gmin miejsko-wiejskich: Bełżyce, Łęczna (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Piaski (miasto w gminie miejsko-wiejskiej); tereny objęte programem rewitalizacji gmin miejskich: Lublin, Chełm, Biała Podlaska, Zamość, Świdnik.

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 36 osób
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 17 osób
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 13
  • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych w programie – 12 osób
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 60 osób

Plakat promocyjny projektu do pobrania tutaj
Plakat unijny projektu do pobrania tutaj

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Wartość projektu: 1 005 831,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 854 956,35 zł


Wyniki rekrutacji do projektu „Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim”26.05.2017

Wyniki rekrutacji do projektu „Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0122/16.

 

Lista kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji do projektu „Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0122/16

http://www.solva.pl/assets/upload/files/Lista%20kandydat%C3%B3w%2C%20kt%C3%B3rzy%20wzi%C4%99li%20udzia%C5%82%20w%20rekrutacji.pdf


Wzory dokumentów niezbędnych do ubiegania się o udzielnie wparcia finansowego w ramach projektu10.03.2017

Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskiem03.03.2017

 

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości osoby po 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane w Urzędzie Pracy lub nie zarejestrowane) z terenu woj. lubelskiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą.

 

REKRUTACJA 

 

II ETAP REKRUATCJI

 

II etap rekrutacji - rozmowa z doradcą zawodowym odbędzie się dnia 15 maja 2017 r. w Lublinie (ul. Turystyczna 44), Chełmie (ul. Waśniowskiego 17) i Krasnymstawie (ul. Okrzei 4/4). 

 

Z każdym z uczestników skontaktujemy się indywidualnie w celu ustalenia najbardziej dogodnych dla danej osoby miejsca i godziny (możliwe również wyznaczenie innego terminu, ale nie później niż do 19 maja).

 

 

 

 

Rekrutacja zostaje wydłużona do 21 kwietnia 2017r. 

 

TERMIN REKRUTACJI - OD 16 MARCA 2017 r. DO 14 KWIETNIA 2017 r.

 

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

W projekcie może wziąć udział 60 osób, powyżej 30 r. życia bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo) znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,tj.:

- osoby 50+,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- długotrwale bezrobotni

- osoby o niskich kwalifikacjach,

Wśród uczestników projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z WYŻEJ WYMIENIONYCH grup.

Projekt obejmuje osoby z obszaru  Województwa Lubelskiego.

 

 

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

 

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

1. Zajęcia szkoleniowe:

a) dla osób z podstawowym poziomem wiedzy -42h

b) dla osób ze średniozaawansowanym poziomem wiedzy- 30h

2. Doradztwo grupwe i indywidualne:   

​a). dla osób z podstawowym poziomem wiedzy- 14h

b). dla osób ze średniozaawansowanym poziomem wiedzy- 12h

2. PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W POSTACI DOTACJI BEZZWROTNYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – DO 23 000,00 ZŁ,

3. WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE – DO 1 850,00 ZŁ PRZEZ OKRES 12 M-CY

 

 

PLIKI DO POBRANIA :

1. Regulamin rekrutacji uczestników

2. Formularz rekrutacyjny

3. Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczącego I etapu rekrutacji

3a. Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczącego II etapu rekrutacji

4. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

5. Biznesplan

5a. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego

6. Karta oceny biznesplanu

7. Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu

8. Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu 

 


‹ First  < 5 6 7 8 >