Wydłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie dział. gosp.21.08.2017

Solva S.C. I. Samodulski, T. Kisiel

 

informuje o wydłużeniu do dnia 25 sierpnia 2017 r. naboru

 

wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie

działalności gospodarczej wraz z biznesplanem
oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego


w ramach projektu „Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim”
nr umowy: 24/RPLU.09.03.00-06-0122/16-00
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

TERMIN NABORU:

9 sierpnia – 25 sierpnia 2017 r.

W przypadku przesłania dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą decyduje data wpływu.

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.


Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej 08.08.2017

 

Solva S.C. I. Samodulski, T. Kisiel

 

informuje o rozpoczęciu naboru

 

wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie

działalności gospodarczej wraz z biznesplanem
oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego


w ramach projektu „Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim”
nr umowy: 24/RPLU.09.03.00-06-0122/16-00
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

 

TERMIN NABORU:

9 sierpnia – 23 sierpnia 2017 r.

W przypadku przesłania dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą decyduje data wpływu.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro projektu „Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim”

ul. Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

 

FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy wypełnić elektronicznie i złożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą.

 

Wzory wymaganych dokumentów, tj.:

  1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  2. Biznesplan;
  3. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego;
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

są dostępne na stronie: www.solva.pl.

 


„KOMPETENCJE – ROZWÓJ - SUKCES”01.08.2017

 

Solva S.C. I. Samodulski, T. Kisiel w partnerstwie z Powiatem Pruszkowskim /  Zespołem Szkół nr 1 im Stanisława Staszica w Pruszkowie realizuje projekt

„KOMPETENCJE – ROZWÓJ - SUKCES”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie zdolności do zatrudniania 142 uczniów kierunków zawodowych ZS nr 1 w Pruszkowie (Technikum) poprzez realizację dodatkowych zajęć laboratoryjnych na uczelniach wyższych oraz w przedsiębiorstwach branżowych, a także staży u przedsiębiorców umożliwiających uczniom uzyskiwanie/uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych, zwłaszcza w środowisku pracy oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy przez doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 1 w Pruszkowie

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 571 832,50

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 457 466,00

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-08-2017r do 31-07-2019r

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt skierowany jest do 142 uczniów kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik ekonomista, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w ZS nr1 w Pruszkowie

 

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

Wsparcie oferowane w projekcie obejmuje:

- Dodatkowe zawodowe zajęcia specjalistyczne i kursy dla uczniów kształcących się na kierunku "Technik informatyk"

- Dodatkowe zawodowe zajęcia specjalistyczne i kursy we współpracy ze szkołami wyższymi i przedsiębiorstwami dla uczniów kształcących się na kierunku "Technik pojazdów samochodowych"

- Dodatkowe zawodowe zajęcia specjalistyczne i kursy we współpracy z przedsiębiorstwami dla uczniów kształcących się na kierunku "Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej".

- Dodatkowe zawodowe zajęcia specjalistyczne i kursy we współpracy z przedsiębiorstwami dla uczniów kształcących się na kierunku "Technik budownictwa"

- Dodatkowe zawodowe zajęcia specjalistyczne i kursy we współpracy ze szkołami wyższymi i z przedsiębiorstwami dla uczniów kształcących się na kierunku "Technik ekonomista"

- Staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego dla uczniów.

-  Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni w zawodzie "Technik pojazdów samochodowych"

 

 

Biuro projektu: Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica

ul. Promyka 24/26

05-800 Pruszków

e-mail: sekretariat@zsnr1-pruszkow.com

telefon: 22 7288654

 

 


‹ First  < 4 5 6 7 8 >