Integracja międzypokoleniowa28.11.2022

Zadanie pn. „Integracja międzypokoleniowa”, realizowane przez SOLVA Sp. z o.o. z programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2022/DPI/3106 z dnia 25.11.2022 r.

Celem projektu jest budowanie więzi społecznych, rozwijanie współpracy międzypokoleniowej budowanie społeczeństwa wiedzy a także promocja społeczeństwa doceniającego wartości i zasoby każdej generacji poprzez organizację cyklu wydarzeń skierowanych do uczniów szkół podstawowych, średnich, członków cechów rzemieślniczych, przedsiębiorców, samorządowców.

Dodatkowo w ramach dotacji sfinansowana zostanie ilustrowana książka "Detektyw Piotruś na tropie rzemieślniczych zagadek językowych". W publikacji w sposób przystępny dla dzieci opisane zostaną związki frazeologiczne związane z rzemiosłem, ich pochodzenie i rola, jaką spełniają w języku. Książeczka będzie przeznaczona dla starszych grup przedszkolnych i klas I- III szkoły podstawowej.

Wartość dofinansowanie: 116 100,00 zł

Zadanie pn. „Integracja międzypokoleniowa”, realizowane w ramach programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”, płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki


DWA KROKI DO AKTYWNOŚĆI10.10.2022

Projekt "Dwa kroki do aktywności" jest realizowany przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w partnerstwie z SOLVA Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Celem głównym projektu jest wzrost do 11.2022 r. aktywności społecznej oraz szans na zatrudnienie u 54 osób (32 Kobiet i 22 Mężczyzn) spośród 60 osób (36 Kobiet i 24 Mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 12 osób (7 Kobiet i 5 Mężczyzn) OzN oraz 48 osób (29 Kobiet i 19 Mężczyzn) biernych zawodowo, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących tereny wiejskie objęte programem rewitalizacji województwa Lubelskiego.

Szczególnie zapraszamy:

 • Kobiety
 • Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
 • Osoby z niepełnosprawnością (w tym z zaburzeniami psychicznymi) o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • Osoby z terenów wiejskich objętych obszarem rewitalizacji województwa Lubelskiego

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Teren realizacji projektu: tereny objęte programem rewitalizacji gmin wiejskich: Międzyrzec Podlaski (gmina miejska i gmina wiejska), Biała Podlaska, Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Piszczac, Sławatycze, Wisznice, Dubienka, Leśniowice, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, Głusk, Jabłonna, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wysokie, Milejów, Spiczyn, Adamów, Komarów-Osada, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Końskowola, Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Ulan-Majorat, Krynice, Lubycza Królewska, Rachanie, Telatyn, Rybczewice, Mełgiew, tereny objęte programem rewitalizacji miast w gminach wiejskich: Międzyrzec Podlaski, Terespol (gmina wiejska); tereny objęte programem rewitalizacji gmin miejsko-wiejskich: Bełżyce, Łęczna (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Piaski (miasto w gminie miejsko-wiejskiej); tereny objęte programem rewitalizacji gmin miejskich: Lublin, Chełm, Biała Podlaska, Zamość, Świdnik.

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 36 osób
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 17 osób
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 13
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych w programie – 12 osób
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 60 osób

Plakat promocyjny projektu do pobrania tutaj
Plakat unijny projektu do pobrania tutaj

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Wartość projektu: 1 005 831,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 854 956,35 zł


Wydłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie dział. gosp.21.08.2017

Solva S.C. I. Samodulski, T. Kisiel

 

informuje o wydłużeniu do dnia 25 sierpnia 2017 r. naboru

 

wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie

działalności gospodarczej wraz z biznesplanem
oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego


w ramach projektu „Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim”
nr umowy: 24/RPLU.09.03.00-06-0122/16-00
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

TERMIN NABORU:

9 sierpnia – 25 sierpnia 2017 r.

W przypadku przesłania dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą decyduje data wpływu.

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.


Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej 08.08.2017

 

Solva S.C. I. Samodulski, T. Kisiel

 

informuje o rozpoczęciu naboru

 

wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie

działalności gospodarczej wraz z biznesplanem
oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego


w ramach projektu „Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim”
nr umowy: 24/RPLU.09.03.00-06-0122/16-00
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

 

TERMIN NABORU:

9 sierpnia – 23 sierpnia 2017 r.

W przypadku przesłania dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą decyduje data wpływu.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro projektu „Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim”

ul. Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

 

FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy wypełnić elektronicznie i złożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą.

 

Wzory wymaganych dokumentów, tj.:

 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 2. Biznesplan;
 3. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego;
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

są dostępne na stronie: www.solva.pl.

 


„KOMPETENCJE – ROZWÓJ - SUKCES”01.08.2017

 

Solva S.C. I. Samodulski, T. Kisiel w partnerstwie z Powiatem Pruszkowskim /  Zespołem Szkół nr 1 im Stanisława Staszica w Pruszkowie realizuje projekt

„KOMPETENCJE – ROZWÓJ - SUKCES”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie zdolności do zatrudniania 142 uczniów kierunków zawodowych ZS nr 1 w Pruszkowie (Technikum) poprzez realizację dodatkowych zajęć laboratoryjnych na uczelniach wyższych oraz w przedsiębiorstwach branżowych, a także staży u przedsiębiorców umożliwiających uczniom uzyskiwanie/uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych, zwłaszcza w środowisku pracy oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy przez doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 1 w Pruszkowie

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 571 832,50

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 457 466,00

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-08-2017r do 31-07-2019r

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt skierowany jest do 142 uczniów kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik ekonomista, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w ZS nr1 w Pruszkowie

 

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

Wsparcie oferowane w projekcie obejmuje:

- Dodatkowe zawodowe zajęcia specjalistyczne i kursy dla uczniów kształcących się na kierunku "Technik informatyk"

- Dodatkowe zawodowe zajęcia specjalistyczne i kursy we współpracy ze szkołami wyższymi i przedsiębiorstwami dla uczniów kształcących się na kierunku "Technik pojazdów samochodowych"

- Dodatkowe zawodowe zajęcia specjalistyczne i kursy we współpracy z przedsiębiorstwami dla uczniów kształcących się na kierunku "Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej".

- Dodatkowe zawodowe zajęcia specjalistyczne i kursy we współpracy z przedsiębiorstwami dla uczniów kształcących się na kierunku "Technik budownictwa"

- Dodatkowe zawodowe zajęcia specjalistyczne i kursy we współpracy ze szkołami wyższymi i z przedsiębiorstwami dla uczniów kształcących się na kierunku "Technik ekonomista"

- Staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego dla uczniów.

-  Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni w zawodzie "Technik pojazdów samochodowych"

 

 

Biuro projektu: Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica

ul. Promyka 24/26

05-800 Pruszków

e-mail: sekretariat@zsnr1-pruszkow.com

telefon: 22 7288654

 

 


‹ First  < 4 5 6 7 8 >