Integracja międzypokoleniowa28.11.2022

Zadanie pn. „Integracja międzypokoleniowa”, realizowane przez SOLVA Sp. z o.o. z programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2022/DPI/3106 z dnia 25.11.2022 r.

Celem projektu jest budowanie więzi społecznych, rozwijanie współpracy międzypokoleniowej budowanie społeczeństwa wiedzy a także promocja społeczeństwa doceniającego wartości i zasoby każdej generacji poprzez organizację cyklu wydarzeń skierowanych do uczniów szkół podstawowych, średnich, członków cechów rzemieślniczych, przedsiębiorców, samorządowców.

Dodatkowo w ramach dotacji sfinansowana zostanie ilustrowana książka "Detektyw Piotruś na tropie rzemieślniczych zagadek językowych". W publikacji w sposób przystępny dla dzieci opisane zostaną związki frazeologiczne związane z rzemiosłem, ich pochodzenie i rola, jaką spełniają w języku. Książeczka będzie przeznaczona dla starszych grup przedszkolnych i klas I- III szkoły podstawowej.

Wartość dofinansowanie: 116 100,00 zł

Zadanie pn. „Integracja międzypokoleniowa”, realizowane w ramach programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”, płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki


DWA KROKI DO AKTYWNOŚĆI10.10.2022

Projekt "Dwa kroki do aktywności" jest realizowany przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w partnerstwie z SOLVA Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Celem głównym projektu jest wzrost do 11.2022 r. aktywności społecznej oraz szans na zatrudnienie u 54 osób (32 Kobiet i 22 Mężczyzn) spośród 60 osób (36 Kobiet i 24 Mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 12 osób (7 Kobiet i 5 Mężczyzn) OzN oraz 48 osób (29 Kobiet i 19 Mężczyzn) biernych zawodowo, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących tereny wiejskie objęte programem rewitalizacji województwa Lubelskiego.

Szczególnie zapraszamy:

 • Kobiety
 • Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
 • Osoby z niepełnosprawnością (w tym z zaburzeniami psychicznymi) o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • Osoby z terenów wiejskich objętych obszarem rewitalizacji województwa Lubelskiego

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Teren realizacji projektu: tereny objęte programem rewitalizacji gmin wiejskich: Międzyrzec Podlaski (gmina miejska i gmina wiejska), Biała Podlaska, Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Piszczac, Sławatycze, Wisznice, Dubienka, Leśniowice, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, Głusk, Jabłonna, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wysokie, Milejów, Spiczyn, Adamów, Komarów-Osada, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Końskowola, Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Ulan-Majorat, Krynice, Lubycza Królewska, Rachanie, Telatyn, Rybczewice, Mełgiew, tereny objęte programem rewitalizacji miast w gminach wiejskich: Międzyrzec Podlaski, Terespol (gmina wiejska); tereny objęte programem rewitalizacji gmin miejsko-wiejskich: Bełżyce, Łęczna (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Piaski (miasto w gminie miejsko-wiejskiej); tereny objęte programem rewitalizacji gmin miejskich: Lublin, Chełm, Biała Podlaska, Zamość, Świdnik.

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 36 osób
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 17 osób
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 13
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych w programie – 12 osób
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 60 osób

Plakat promocyjny projektu do pobrania tutaj
Plakat unijny projektu do pobrania tutaj

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Wartość projektu: 1 005 831,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 854 956,35 zł


Rekrutacja do projektu „Lublin – rewitalizacja” 31.08.2018

 

Solva S.C. I. Samodulski, T. Kisiel

wraz z Partnerem projektu Drexpol Konsulting sp. z o.o.

zapraszają do udziału w projekcie

Lublin-rewitalizacja”

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne,
Działanie 11.1. Aktywne włączenie
nr umowy RPLU.11.01.00-06-0124/17-00

 

 

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 100 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mających status osoby pozostającej bez zatrudnienia, w wieku 18-65 lat z obszaru terenu 17 gmin województwa lubelskiego objętych działaniami rewitalizacji: Gmina Miasto Lublin, Świdnik, Łęczna, Poniatowa, Opole Lubelskie, Miasto Kraśnik, Gmina Kraśnik, Wilkołaz, Urzędów, Miasto Krasnystaw, Izbica, Gorzków, Łopiennik, Fajsławice, Siennica Różana, Bełżyce, m. Chełm (zamieszkałych na tym terenie w rozumieniu KC), objętego działaniami rewitalizacji poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji obejm. m.in. identyfikację potrzeb, IPD, doradztwo psychol., szkolenia, pośrednictwo pracy i staże oraz podjęcie zatrudnienia przez 22 UP do 31.05.2020r.

 

 

Planowane efekty:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 85 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 22 osoby

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 13 osób

 

Wartość projektu: 1 664 238,48 zł

Dofinansowanie projektu: 1 581 026,48 zł

Wkład UE: 1 414 602,70 zł

 

 

TERMIN NABORU (składania dokumentów):

31.12.2019 r.

W przypadku przesłania dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą decyduje data wpływu.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro projektu „Lublin - rewitalizacja”

ul. Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

 

FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić elektronicznie lub odręcznie i złożyć w wersji papierowej osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą. Dokumenty rekrutacyjne są również dostępne w Biurze projektu.

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Formularz rekrutacyjny

2. Regulamin rekrutacji uczestników

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-55 lat, wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020) tj:    

a)            osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej

b)           osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

c)            osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych

d)           osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości

e)           osób przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii

f)            osób z niepełnosprawnością

g)            osób z rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością

h)           osób niesamodzielnych

i)             osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań

j)             osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 

Zgodnie z założeniami projektu pierwszeństwo w udziale w projekcie mają:

 

-osoby pozostające bez zatrudnienia i osoby bezrobotne

-kobiety

-osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego

-rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnościami

-osoby lub rodziny korzystające z POPŻ 2014-2020

-osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

-osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi.

 

Szczegółowe informacje nt. osób, które mogą wziąć udział w projekcie, znajdują się  w Regulaminie projektu. Zachęcamy do zapoznania się.

 

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na obszarach rewitalizacji 17 gmin województwa lubelskiego objętych działaniami rewitalizacji: Gmina Miasto Lublin, Świdnik, Łęczna, Poniatowa, Opole Lubelskie, Miasto Kraśnik, Gmina Kraśnik, Wilkołaz, Urzędów, Miasto Krasnystaw, Izbica, Gorzków, Łopiennik, Fajsławice, Siennica Różana, Bełżyce, m. Chełm.

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

- DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE w wymiarze 4 godz./osoba

- DIAGNOZĘ POTRZEB, UTWORZENIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (IPD) I PORADNICTWO ZAWODOWE w wymiarze 4 godz./osoba

 

- SZKOLENIA ZAWODOWE (1 do wyboru) spośród następujących:

1. BLOK SZKOLENIOWY: Operator BSP + wykwalifikowany pracownik ochrony (277h):

1.1 Operator BSP – 32 godz.

1.2. Wykwalifikowany pracownik ochrony  - 245 godz.

2. BLOK SZKOLENIOWY: Bezpieczny łańcuch dostaw (BŁD) + Kurs na prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną do przewozu rzeczy (222 godz.):

2.1. Bezpieczny łańcuch dostaw (BŁD) – 32 godz.

2.2. Kurs na prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną do przewozu rzeczy – 190 godz.

3. Grafika komputerowa (120 godz.)

4. Pracownik kancelaryjny (120 godz.)

5. Opiekun/ka dziecięca (120 godz.)

 

Każdy uczestnik/uczestniczka projektu podczas szkolenia otrzyma:

 1. stypendia szkoleniowe,
 2. niezbędne materiały dydaktyczne,
 3. wyżywienie,
 4. zwrot kosztów dojazdu.

 

- STAŻE ZAWODOWE 3-MIESIĘCZNE

- INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY w wymiarze 4 godz./osoba

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.06.2018 r. – 31.05.2020 r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Perspektywiczne kwalifikacje zawodowe – gwarancja trwałości zatrudnienia”16.08.2018

 

SOLVA S.C. I. Samodulski T. Kisiel zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 80 Uczestników/ Uczestniczek projektu „Perspektywiczne kwalifikacje zawodowe – gwarancja trwałości zatrudnienia”, nr projektu RPLU.10.02.00-06-0054/17. 

Termin składania ofert mija 24 sierpnia 2018r. Szczegóły w załącznikach.

Formularz ofertowy_1_na dor.zawodowe

Rozeznanie rynku_1_na dor.zawodowe


„Perspektywiczne kwalifikacje zawodowe – gwarancja trwałości zatrudnienia”16.08.2018

SOLVA S.C. I. Samodulski T. Kisiel zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla 80 Uczestników/ Uczestniczek projektu „Perspektywiczne kwalifikacje zawodowe – gwarancja trwałości zatrudnienia”, nr projektu RPLU.10.02.00-06-0054/17.

Termin składania ofert mija 24 sierpnia 2018r.

 

Szczegóły w załącznikach: 

Formularz ofertowy_2_na pośrednictwo pracy

Rozeznanie rynku_2_na pośrednictwo pracy


 < 1 2 3 4 5 >  Last ›