Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskiem03.03.2017

 

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym ze środków RPO WL 2014-2020 w ramach działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości osoby po 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane w Urzędzie Pracy lub nie zarejestrowane) z terenu woj. lubelskiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą.

 

REKRUTACJA 

 

Rekrutacja została wznowiona na jeden dodatkowy dzień 26.04.2017 r. celem spełnienia przez projekt kryterium premiującego

Kryterium 3: Struktura grupy docelowej: Wsparcie obejmuje w min. 5% osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. 

 

Rekrutacja zostaje wydłużona do 21 kwietnia 2017r. 

 

TERMIN REKRUTACJI - OD 16 MARCA 2017 r. DO 14 KWIETNIA 2017 r.

 

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

W projekcie może wziąć udział 60 osób, powyżej 30 r. życia bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo) znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,tj.:

- osoby 50+,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- długotrwale bezrobotni

- osoby o niskich kwalifikacjach,

Wśród uczestników projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z WYŻEJ WYMIENIONYCH grup.

Projekt obejmuje osoby z obszaru  Województwa Lubelskiego.

 

 

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

 

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

1. Zajęcia szkoleniowe:

a) dla osób z podstawowym poziomem wiedzy -42h

b) dla osób ze średniozaawansowanym poziomem wiedzy- 30h

2. Doradztwo grupwe i indywidualne:   

​a). dla osób z podstawowym poziomem wiedzy- 14h

b). dla osób ze średniozaawansowanym poziomem wiedzy- 12h

2. PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W POSTACI DOTACJI BEZZWROTNYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – DO 23 000,00 ZŁ,

3. WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE – DO 1 850,00 ZŁ PRZEZ OKRES 12 M-CY

 

 

PLIKI DO POBRANIA :

1. Regulamin rekrutacji uczestników

2. Formularz rekrutacyjny

3. Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczącego I etapu rekrutacji

3a. Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczącego II etapu rekrutacji

4. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

5. Biznesplan

5a. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego

6. Karta oceny biznesplanu

7. Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu

8. Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu 

 


Witamy na stronie29.01.2017

Witamy na nowej stronie!


 < 1 2 3