Wydłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie dział. gosp.21.08.2017

Solva S.C. I. Samodulski, T. Kisiel

 

informuje o wydłużeniu do dnia 25 sierpnia 2017 r. naboru

 

wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie

działalności gospodarczej wraz z biznesplanem
oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego


w ramach projektu „Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim”
nr umowy: 24/RPLU.09.03.00-06-0122/16-00
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

TERMIN NABORU:

9 sierpnia – 25 sierpnia 2017 r.

W przypadku przesłania dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą decyduje data wpływu.

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.


Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej 08.08.2017

 

Solva S.C. I. Samodulski, T. Kisiel

 

informuje o rozpoczęciu naboru

 

wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie

działalności gospodarczej wraz z biznesplanem
oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego


w ramach projektu „Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim”
nr umowy: 24/RPLU.09.03.00-06-0122/16-00
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

 

TERMIN NABORU:

9 sierpnia – 23 sierpnia 2017 r.

W przypadku przesłania dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą decyduje data wpływu.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro projektu „Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim”

ul. Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

 

FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy wypełnić elektronicznie i złożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą.

 

Wzory wymaganych dokumentów, tj.:

  1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  2. Biznesplan;
  3. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego;
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

są dostępne na stronie: www.solva.pl.

 


Wyniki rekrutacji do projektu „Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim”26.05.2017

Wyniki rekrutacji do projektu „Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0122/16.

 

Lista kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji do projektu „Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0122/16

http://www.solva.pl/assets/upload/files/Lista%20kandydat%C3%B3w%2C%20kt%C3%B3rzy%20wzi%C4%99li%20udzia%C5%82%20w%20rekrutacji.pdf


 < 1 2 3 4 >